Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

I., Hitelesítés a konzulátuson 

1., Aláírás hitelesítése

A) Magánszemély aláírásának hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, elérhetőségek" menüpontban találnak információt. A foglalásnál a  "Hitelesítés (aláírás)" ügytípust kell kiválasztani.

A személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni. Kérjük, azt is a személyek számánál szíveskedjenek jelezni, ha több különálló dokumentumot kívánnak hitelesíttetni, ebben az esetben ugyanis a rendszer automatikusan növeli az ügyintézési időt. A hitelesítés elkészültének várható idejéről a kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható, de nagy példányszámú irat esetén elképzelhető, hogy a hitelesített iratokat utólag tudjuk csak postázni. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. 

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban találhatják meg. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

B) Cégjegyzés hitelesítése

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, az aláírónak a személyazonossága mellett a cégképviseleti jogosultságát is igazolnia kell, mégpedig olyan 30 napnál nem régebbi (közhiteles) okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat). Ha a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, akkor azt kell igazolni, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén szintén igazolni kell, hogy a szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra. Ebben az esetben a a külföldi cégkivonatot a megfelelő felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. A mindenkori díjtételek a honlap Fontos konzuli információk/ 'Konzuli díjak' menüpontjában találhatók.

C) Életbenléti igazolás

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyes adatainak egyeztetését minden év márciusában kezdeményezi egy adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével. A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva és hitelesíttetve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül vissza kell küldeniük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatványon az ellátásra jogosult személy sajátkezű aláírásának a hitelesítésére nem csak a konzul jogosult, hanem brit közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, egyéb brit hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató (bank) is. Ha a nyugdíjas az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, akkor az adatok valódiságát az intézmény vezetője vagy orvosa is igazolhatja. 

Amennyiben az életbenléti igazoláshoz az aláírását a nagykövetségen kívánja hitelesíttetni, akkor az online időpontfoglalón keresztül a 'Hitelesítés (aláírás)' ügytípusra kell időpontot foglalni. Az életbenléti igazoláson az aláírás hitelesítése díjmentes.  

Kérjük, hogy az adategyeztetéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel (pl. elfogadják-e egy adott brit hatóság hitelesítését, határidők, stb.) közvetlenül a magyarországi Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz szíveskedjenek fordulni. Elérhetőségüket ide kattintva találják.  

2., Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállaljaFelhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Amennyiben a dokumentumot az Egyesült Királyságban kívánja felhasználni, úgy a honlapunkon a "Fordítók és tolmácsok" menü alatt szereplő fordítóktól kérheti hivatalos fordítás elkészítését. Ez alól csak a magyar erkölcsi bizonyítvány kivétel, amelyről a konzulátus készít hiteles angol fordítást.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

3., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is küldje meg nekünk!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is mindig küldje meg! 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

személyesen benyújtott kérelem esetén a  hitelesített iratokat a konzulátus  10 napon belül postázza. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket a hitelesítés elkészültének várható idejéről. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható. 

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a "Ügyfélfogadás, elérhetőségek" menüpontban találnak információ. Az online időpontfoglalásnál a "Másolat hitelesítése" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál kérjük jelezni, ha több különálló dokumentumot kívánnak hitelesíttetni, ebben az esetben ugyanis a rendszer automatikusan növeli az ügyintézési időt.

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a nagykövetség javára („Embassy of Hungary” névre) kiállított „Postal Order”-ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia. (Fontosabb iratok továbbítása céljából megbízható postai szolgáltatást - „Recorded Mail”, „Special Delivery” - érdemes igénybe venni.)

Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje e.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.

II., Hitelesítés a tiszteletbeli konzulnál

A sheringham-i tiszteletbeli konzul fel van hatalmazva különböző hitelesítési tevékenységek végzésére, melyeket az alábbi pontokban fejtünk ki. A tiszteletbeli konzulhoz bármilyen ügyintézéshez előzetesen időpontot kell foglalni. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségei a "Konzuli Hivatalok az Egyesült Királyságban" menüpont alatt találhatók. 

1., Aláírás hitelesítés

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a tiszteletbeli konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a tiszteletbeli konzul előtt sajátjának ismeri el.

Az aláírás hitelesítése során a tiszteletbeli konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy az aláírásnál kék tollat használjon. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletbeli konzuloknál kizárólag magánszemélyként van lehetőség aláírásra, cég vagy egyéb szervezet nevében nem. Így például ügyvezetőként, a szervezet képviselőjeként történő aláírást a tiszteletbeli konzul nem hitelesíthet. 

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem lehet elvégezni. Más okmány, illetve az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban  leírtak szerint fizetendő. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítani, ahány hitelesítésre sor kerül. 

2., Fordítás hitelesítése

A tiszteletbeli konzulok fordítás hitelesítésére nincsenek felhatalmazva. 

3., Másolat hitelesítése

Másolat hitelesítése: a sheringham-i tiszteletbeli konzul az Ön által készített másolatot hitelesítheti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban leírtak szerint fizetendő. Az eredeti iratot minden esetben be kell mutatnia!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a tiszteletbeli konzul készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége a „Konzuli díjak” menüpontban leírtak szerint fizetendő. 

A hitelesítés kérelmezésekor érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt kell bemutatni.


III., Közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Közjegyző bevonására aláírás hitelesítés és másolat hitelesítés esetében van lehetőség. 

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat vagy valamelyik tiszteletbeli konzultaláírását egy helyi közjegyző (Notary Public) is hitelesítheti. Kérjük, hogy a dokumentumot kék tollal írja alá! 

Az irat magyarországi felhasználásához közjegyző általi hitelesítés esetében ún. „Apostille" hitelesítésre is szükség van. Az Apostille  a következő hatóságoknál szerezhető be: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=352

Lehetséges az is, hogy a másolat hitelesítését, illetve a hiteles másolatot közjegyző (Notary Public) készíti el. Ez esetben a másolat magyarországi felhasználására az aláírás hitelesítésénél leírtak az irányadók. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.