Házasságkötés, családi állapot igazolása

Magyar állampolgár házasságkötése az Egyesült Királyságban

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást: polgári esküvő esetében a helyi anyakönyvvezető (registrar), templomi esküvő esetében a plébániatemplom (parish church). Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:

A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot, utóbbit szükség szerint hitelesített angol nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

Brit tengerentúli területen (British Overseas Territory) kötött házasság esetében az utólagos magyarországi anyakönyvezéshez az eredeti házassági anyakönyvi kivonat hitelesítését is el kell végezni: 1) az anyakönyvi kivonatot célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után az arra illetékes hivatalban hitelesíttetni, 2) visszatérésük után a brit külügyminisztériumtól ún. Apostille tanúsítványt kell beszerezni. 

A tengerentúli területek illetékes hivatalának elérhetősége megtalálható az alábbi oldalon: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=352. Az Apostille beszerzésére vonatkozóan az FCO honlapján tájékozódhat: http://www.fco.gov.uk/legalisation 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

Családi állapot igazolása

1., A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton lehet benyújtani. Személyes benyújtás esetén előzetesen időpontot kell foglalni. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A foglalásnál a "Konzuli igazolás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.


2., Az eljárás díja, eljárási idő

Az eljárás díja a honlapon, a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. A díj annak függvénye, hogy a kérelmező hatósági bizonyítványt kérelmez, vagy konzuli tanúsítványt. Ez utóbbi egy kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.

Az eljárási díjat a konzulátuson debit kártyával vagy postai út igénybe vétele esetén a nagykövetségnek kiállított („Embassy of Hungary”) Postal Order megküldésével lehet teljesíteni. 

Az eljárás ideje hatósági bizonyítvány esetén átlagosan 8-10 hét. 

Konzuli tanúsítvány kérelmezése esetén az eljárási idő 10 munkanap. 
 
3., Hatósági bizonyítvány, illetve kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy hatósági bizonyítványt kér, vagy kivonatot a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról. A kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból egy egyszerű formátumú igazolás, amely alapján a konzul adja ki a konzuli tanúsítványt és ez tartalmazza a személyes adatait és családi állapotát is. 

Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás szerinti hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.

A hatósági bizonyítvány magyar nyelvű. Angol nyelvű hiteles fordítást a honlapunkon taláható fordítói listán szereplő fordítóknál kérhet.  

A konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvű, magyarul és angolul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát. 

4., A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolata
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!)
 • Saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.

Tartalmilag a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név, születési név;
 • születési hely, idő;
 • jelenlegi lakcím;
 • utolsó magyarországi lakcím;
 • házasságkötés helye, ideje;
 • válás helye, ideje;
 • házastárs, elhunyt/elvált házastárs neve, születési helye, születési ideje;
 • kérelem a családi állapot igazolására és annak indoklása, hogy az igazolást miért kéri;
 • nyilatkozat arról, hogy a családi állapotáról hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy kivonatot kér a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.


5., A hatósági bizonyítvány fordítása, illetve a konzuli tanúsítvány nyelve 

hatósági bizonyítvány magyar nyelvű, amelyről kérésre fordítást készítünk. 

konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvűmagyarul és angolultartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát.

A kérelem postai úton történő benyújtása esetén kérjük, hogy a levélben telefonszámát és e-mail címét is tüntesse fel. 
 
Házasságkötés Magyarországon (mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)

A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnál

A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, ha valamelyik házasulandó fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor ő, vagy ha egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti a konzulátuson. Amennyiben a házasulók rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a konzulátuson. 

1., A házasságkötési szándék bejelentése

A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A foglalásnál a "Konzuli igazolás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

 

2., A bejelentés feltételei

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
 • érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapot igazolása

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

 • házasságkötési tanúsítvány
 • családi állapot igazolása
 • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Magyar állampolgár a házasságkötési szándék bejelentésekor kérheti, hogy a családi állapotának igazolását a konzulátus állítsa ki. Ez esetben erre vonatkozóan a szándék bejelentésekor kell nyilatkozni, s egyidejűleg befizetni a családi állapot igazolásának konzuli díját is. A konzuli igazolás kérelmezéséhez szükséges nyomtatvány minta a letölthető dokumentumok között megtalálható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden iratból eredetit kell bemutatni, amelyet a jegyzőkönyv felvétele után visszaadunk.

Amennyiben a bemutatott dokumentum nem magyar vagy angol nyelvű, úgy a jegyzőkönyv felvételéhez a dokumentum hiteles magyar fordítását is csatolni kell.

Kérjük, hogy a jegyzőkönyvet a honlapról előzetesen töltsék le és megfelelően töltsék ki.

3., Az eljárás díja

A házasságkötési szándék bejelentésekor a honlapunkon, a konzuli díjak között megjelölt eljárási díjat kell fizetni.

Amennyiben a házasságkötési szándékot bejelentő magyar állampolgár a családi állapotáról konzuli igazolást is kér, úgy annak konzuli díját is meg kell fizetni.

4., A jegyzőkönyv továbbítása

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek. 
 
Házasságkötés harmadik országban

Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon, s nem is az Egyesült Királyságban köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni. 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (ld. Házasság magyarországi anyakönyvezése ).

A magyarországi anyakönyvezés előfeltétele, hogy harmadik országban kötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonatot hitelesíteni kell. Az 1961. évi hágai egyezmény részes államai esetében a házassági anyakönyvi kivonatot ún. Apostille tanúsítvánnyal (Apostille stamp) látja el az adott ország illetékes szerve. Ennek utólagos beszerzése rendkívül hosszadalmas és költséges lehet, ezért célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után beszerezni. 

Kérjük, hogy abban az esetben, ha olyan országban kerül sor a házasságkötésre, amely a hágai egyezménynek nem részese, előzetesen egyeztessenek konzuli osztályunkkal a diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére vonatkozóan.

Letölthető adatlapok

Kérelem családi állapot igazolásához
Jegyzőkönyv házasságkötési szándék bejelentéséhez