Bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

A., A magyar állampolgár külföldön külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani.

kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.
A foglalásnál az  "Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)" pontot kell kiválasztani.

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez a házasság anyakönyvezését és mindkét fél személyes megjelenését jelenti. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat mellett korábbi válás, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűntetése, vagy korábbi házasság(ok), bejegyzett élettársi kapcsolat(ok) anyakönyvezési kérelmének benyújtására is sor kerül, akkor sem kell több időpontot kiválasztani, de minden egyes bejegyzett élettársi kapcsolathoz, házassághoz, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséhez, váláshoz külön adatlapot kell kitölteni.

Kérjük figyelembe venni, hogy az anyakönyvezési kérelem benyújtásáraa kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.


A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

B., Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybesürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.  

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!

C., Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról
 2. A magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
  • 2004. május 1-je utáni válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt Brüsszel II adatlap
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása
 8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel (adatlap 5. pontja)
 9. Konzuli díj
 10. Saját névre megcímzett válaszboríték (postai benyújtás esetén)

D., A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti külföldi anyakönyvi kivonat (Minden esetben be kell mutatni vagy küldeni.) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi anyakönyvi okiratra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart a beküldött eredeti dokumentumra, a konzuli osztálynak a hiteles másolatot kell továbbítania Magyarországra. Ebben az esetben szíveskedjen a kivonat fénymásolatát is csatolni, s egyben jelezni, hogy az eredeti dokumentumra az eljárás végén igényt tart.

Figyelem! Ha a bejegyzett élettársi kapcsolatot nem az Egyesült Királyságban kötötték, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a házasságkötés helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson, vagy ha ilyen nincs, akkor a londoni konzulátuson.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. A magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap (jobb oldalt a "Kapcsolódó anyagoknál letölthető"): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált, vagy megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető hatósági határozat, bírósági ítélet vagy közjegyzői végzés; A határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

b) A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az un. Brüsszel II-es határozatot. 
• A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, letölthető a www.hmcourts-service.gov.uk honlapról. Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs, vagy bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a félre vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár fél családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány fénymásolata, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív az állampolgárság igazolására (letölthető a honlapról). 

6. Nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolására:útlevélmásolat.

7. külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megelőző családi állapot igazolását. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező félnek erre nincs szükség. 

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 5. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Konzuli díj

Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

10. Megcímzett válaszboríték – A4-es méretben.

Postán benyújtott kérelmekre vonatkozó kiegészítő szabályok

 • Postán benyújtott kérelemnél a kísérőlevélen szíveskedjen feltüntetni telefonszámát és e-mail címét!
 • Az anyakönyvezésre irányuló kérelmet közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni, s az így hitelesített kérelmet az anyakönyvezési kérelemmel együtt postán beküldeni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent, illetve a közjegyző aláírás és pecsétmintájának felülhitelesítéséért a konzulátus is külön díjat számol fel. Ennek összegét a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél megtalálja. 

  FIGYELEM! A tiszteletbeli konzulok székhelye Belfast, Cardiff, Edinburgh, Liverpool és Torquay. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit a honlapunkon „Tiszteletbeli konzulok elérhetőségei” résznél megtalálja. 

  Kérjük, hogy feltétlenül tanulmányozzák a honlapon a közjegyzőkre, illetve hitelesítésekre vonatkozó részt is. Fontos, hogy a közjegyzőnek nem a kérelem nyomtatványt kell lepecsételnie, hanem a kérelmezők személyes megjelenését kell igazolnia. Ez általában egy külön közjegyzői záradékkal történik. Akár a közjegyző, akár a tiszteletbeli konzul előtt történik a személyes megjelenés igazolása, annak mindkét félrekülön-külön vonatkoznia kell. 

  Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a nagykövetség javára („Embassy of Hungary” névre) kiállított „Postal Order”-ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia. (Fontosabb iratok továbbítása céljából megbízható postai szolgáltatást – „Recorded Mail”, „Special Delivery” - érdemes igénybe venni.)

A kérelmüket személyesen benyújtó ügyfelektől is azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon.

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.lon@mfa.gov.hu) vagy telefonon (Hétfő-Csütörtök, délután 14:00 – 16:00 között) megkeresni bennünket.

Letölthető adatlap [kérjük, hogy kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezéséhez szükséges adatlap